Snapchat murder victim's family holds vigil

Snapchat murder victim's family holds vigil