Week 1: White Station vs. CBHS

Week 1: White Station vs. CBHS