Witness said he heard about 10 gunshots walking home

Witness said he heard about 10 gunshots walking home