Senior citizen admits to shooting at fellow retirement home resident

Senior citizen admits to shooting at fellow retirement home resident