Senatobia stores ready to serve alcohol

Senatobia stores ready to serve alcohol